Termografia dynamiczna

Termografia dynamiczna pozwala na badanie zjawisk zmiany rozkładu temperatury w czasie. Zarejestrowane zmiany temperatury mogą:

 

  1. w sposób jednoznaczny pokazywać zmianę temperatury badanego obszaru/zjawiska i być łatwe w interpretacji. Można je również zarejestrować wykorzystując serie pojedynczych zdjęć wykonywanych w równych odstępach czasu,
  2. zawierać istotne informacje dopiero po rejestracji z odpowiednią częstotliwością z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania oraz ich przetworzeniu z wykorzystaniem zaawansowanych metod matematycznych. Przykład poniżej.

 

Przykład

rozkład temperatury w czasie zarejestrowany z częstotliwością 30 Hz

 

Rys.1. Wykres przedstawia zmiany temperatury średniej w czasie obszaru badanego zjawiska mającego charakter dynamiczny. Miarą czasu jest ilość zarejestrowanych ramek (Frame). W tym przypadku rejestrowane było 30 ramek/s (30 Hz). Charakter zmian temperatur w zasadzie nie wyróżnia w sposób szczególny żadnego fragmentu rozkładu.

 

matematycznie przetworzony rozkład temperatury

 

Rys.2. Matematyczne przetworzenie zarejestrowanego przebiegi z rys. 1 pozwala uwidocznić obszar o wyróżniającym się charakterze – zaznaczony kolorem żółtym.

Rozkład temperatur w przykładzie powyższym dotyczył zmiany charakteru wymiany ciepła powodowanym zmianą prędkości przepływu czynnika w przekroju zamkniętym. W obszarze czasu zaznaczonym kolorem żółtym przepływ czynnika ma charakter laminarny. Poza tym obszarem przepływ ma charakter turbulentny. Intensywność wymiany ciepła czynnika w przypadku przepływu turbulentnego jest wyższa  niż w przypadku przepływu laminarnego, poniewż spowolnienie przepływu i utworzenie się warstwy laminarnej powoduje utrudnioną wymianę ciepła. Różnica w charakterze przepływu widoczna jest dopiero po odpowiednim przekształceniu zarejestrowanego przebiegu z rys.1.

Jak widać z powyższego przykladu badane/rozpoznawane jest zjawisko zmiany charakteru przepływu czynnika (turbulentny/laminarny) z użyciem pośredniego parametru jakim jest rozklad temperatur. W badanym przypadku pomiar bezpośredni tego zjawiska ze względu na charakter badanego obiektu nie jest możliwy. 

© Copyrights by Pracownia Pomiarów Energetycznych i Termowizyjnych - Krzysztof Kruszewski - All rights reserved! System: DreamCMS