Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Warszawa

Opracowujemy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Działamy w Warszawie i na terenie całej Polski.

Charakterystyka energetyczna budynku określona w świadectwie energetycznym jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Wdrożenie obowiązku certyfikacji energetycznej budynków i lokali nakłada na państwa członkowskie Dyrektywa 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Powyższa Dyrektywa ma na celu racjonalizowanie zużycia energii w sektorze mieszkaniowym i usługowym, którego główną część stanowią budynki. Nowe rozwiązania mają zmotywować deweloperów oraz obecnych właścicieli budynków i mieszkań do działań mających na celu oszczędność zużywanej energii.

Ustawa dotycząca świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków w art. 11 zobowiązuje sprzedającego lub wynajmującego do sporządzenia świadectwa charakterystyki budynku. Przeczytać w nim można, iż:

  1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazują odpowiednio nabywcy albo najemcy:
    • świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
    • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu.
  2. (uchylony).
  3. (uchylony).
  4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania zgodnie z ust. 1 odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku.
  5. W przypadku zawarcia umowy zbycia prawa własności części budynku albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo umowy najmu części budynku przekazywane świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy.
  6. Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z ust. 1 pkt 1. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz poucza podmiot obowiązany do jego przekazania zgodnie z ust. 1 pkt 1 o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Świadectwo charakterystyki budynku sporządzane jest z wykorzystaniem danych projektowych oraz danych z inwentaryzacji obiektu. Wyniki otrzymane na drodze analizy tych danych są typowym wynikiem ilościowym, w przeciwieństwie do badania termowizyjnego, które jest badaniem typowo jakościowym.

Posiadając uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych wydane przez Ministerstwo Infrastruktury, proponujemy usługi w tym zakresie, a ponadto służymy także doradztwem technicznym.